youtube

Twitter

facebook

Izveštaji i ostala izdanja

Srbija i EU: Fundamentalne vrednosti Unije i dalje privlače kandidate

Autorke: Milena Lazarević and Sena Marić

EU forumIako je Evropska unija najveći donator Srbije od 2000. godine, većina državljana Srbije nije svesna te činjenice, dok više od dve trećine nikada nije čulo ni za jedan projekat finansiran iz EU fondova. Mnogi smatraju da su Rusija, Japan, Kina i druge države veći donatori od EU. Povrh toga, oko 50% državljana je ili loše informisano ili potpuno neupućeno u aktuelnosti u procesu pregovora za pristupanje EU. Povrh toga, približno jedna trećina populacije je indiferentna prema EU i nije sigurna kako bi glasala kada bi se referendum o članstvu održao sutra.

U isto vreme, na dnevnopolitičkom nivou, sve vodeće političke partije podržavaju pristupanje EU, dok s druge strane postoji nedostatak kvalitetne diskusije o troškovima i prednostima članstva, o viziji Srbije kao zemlje članice, kao i o javnim politikama EU koje su od interesa za Srbiju. Dakle, postoji prostor u obrazovanju javnosti koji zahteva efikasnu i dobro organizovanu strategiju komunikacije od strane Vlade Republike Srbije, kao i same Evropske unije.

Ceo članak je dostupan na veb-strani EU foruma..

Partnerstvo za otvorenu upravu, izveštaj o napretku Srbije 2014-2015

Partnerstvo za otvorenu upravu, Izvestaj o napretku Srbije 2014-2015Centar za evropske politike je, kao nacionalna istraživačka organizacija koja vrši ulogu Nezavisnog mehanizma za izveštavanje pod okriljem Partnerstva za otvorenu upravu - POU, izradio izveštaj o napretku Srbije za 2014-15. Nezavisni mehanizam za izveštavanje POU ocenjuje razvoj i implementaciju nacionalnih akcionih planova radi podsticanja dijaloga između zainteresovanih strana i jačanja odgovornosti.
 
“Ispunjenje prvog plana je urađeno na relativno visokom nivou. Vlada je postigla značajne reforme u vidu budžetske transparentnosti i podizanja kapaciteta civilnog društva. Međutim, uključivanje na lokalnom nivou je bilo izazov, pa bi za naredni plan Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave trebalo da pristupa proaktivnije razvijenom nevladinom sektoru Srbije i teži da uključi lokalne samouprave u POU proces", zaključak je izveštaja.
 
Izveštaj možete naći ovde.

Zapadni Balkan i integracija u EU: Uporedni pregled 2015.

The Western Balkans 2015Na regionalnom nivou dosad nije urađena sveobuhvatna analiza godišnjih izveštaja Evropske komisije o državama kandidatima i potencijalnim kandidatima. Organizacije civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana prethodno su nastojale da na nacionalnom nivou obezbede sistematski doprinos godišnjem izveštavanju Evropske komisije, izradom takozvanih shadow report dokumenata, čiji je prvenstveni cilj bio da civilno društvo pruži objektivnu ocenu procesa pristupanja i posluži kao dodatni izvor za Komisiju prilikom praćenja i evaluacije napretka ovih država.

Publikacija pred vama je prvi strukturisani pokušaj da se obezbedi nezavisna regionalna analiza i isprate efekti godišnjih izveštaja Evropske komisije o zemljama Zapadnog Balkana. Usaglašenom metodologijom i jedinstvenim pristupom analizi dokument su izradilo pet partnerskih organizacija. Centar za evropske politike je autor analize izveštaja za Srbiju. Sadržaju publikacije (na engleskom) možete pristupiti klikom na naslove u nastavku:

  1. The Western Balkans and Its EU Integration: 2015 Comparative Overview
  2. Appendices: Analysis and follow-up of the EC country reports 2015 for MontenegroSerbiaMacedoniaAlbaniaKosovo;
  3. Infographics

Unapređenje učinka javne uprave: Trenutna iskustva i buduće perspektive (Zbornik radova sa konferencije)

Improving Performance of Public Administration: Current Experiences and Future Perspectives (Conference Proceedings)Sa zadovoljstvom vam predstavljamo zbornik radova predstavljenih na konferenciji Unapređenje učinka javne uprave: Trenutna iskustva i buduće perspektive, koja je održana 9. i 10. septembra 2015. u Beogradu. Radovi u ovoj publikaciji prate redosled njihovog predstavljanja u okviru tri radne grupe organizovane drugog dana konferencije: 1) Da li je evaluacija javnih politika značajna? 2) Javna uprava, učinak i rezultati i 3) Unapređenje kreiranja javnih politika.

Konferencija je organizovana u okviru projekta "Evaluacija javnih politika i revizija svrsishodnosti – na istom ili na paralelnom koloseku?". Projekat su sprovele organizacije članice mreže Think for Europe (TEN), pod okriljem Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Zbornik je objavljen na engleskom jeziku i možete mu pristupiti ovde.

*Viđenja izražena u ovoj publikaciji predstavljaju mišljenja autora i ne izražavaju nužno stanovište mreže Think for Europe, niti njenih članica.

Priručnici za praćenje i evaluaciju javnih politika

Prirucnik za pracenje i evaluaciju politike javne upraveU svetlu stvaranja struktura za sistemsko praćenje sprovođenja javnih politika, kao i njihovu evaluaciju, veliki broj državnih službenika u Srbiji će dobiti nove zadatke sa kojima se nisu ranije susretali. Cilj priručnika za državne službenike jeste da pomogne državnim službenicima da pravilno izvode poslove praćenja i evaluacije, pružanjem informacija o sastavnim činiocima ovog procesa, strukturi i ulozi različitih aktera.

Priručnik možete preuzeti ovde.

 

 

Prirucnik za ukljucivanje OCD u proces monitoringa i evaluacijePriručnik za OCD namenjen je onim organizacijama civilnog društva u Srbiji koje žele da se uključe u procese praćenja i evaluacije javnih politika. Priručnik se oslanja na studiju „Kako do rezultata u javnim politikama? Praćenje i evaluacija uz podršku civilnog društva“ ali, u odnosu na studiju, cilj priručnika je da ponudi praktična i metodološka znanja organizacijama civilnog društva da pravilno izvode aktivnosti praćenja i evaluacije.

Priručnik možete preuzeti ovde.

Priručnici su rezultat rada na projektu „Praćenje i evaluacija javnih politika uz podršku civilnog društva“ koji finansira Evropska unija kroz Program podrške OCD  (Civil  Society  Facility), uz sufinansiranje Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Analize u okviru programa „Unapređenje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija“

Analiza procesa pristupanja EU na lokalnu samoupravuAnaliza uticaja procesa pristupanja Evropskoj uniji na lokalnu samoupravu: Oblast finansijskog nadzora

Preuzimanje obaveza u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) podrazumeva prenošenje pravnih tekovina EU u domaće zakonodavstvo i primenu u praksi tako prenetih obaveza. Pojedina pregovaračka poglavlja uspostavljaju ovakvu vrstu obaveza organima javne vlasti kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou. Ova analiza ima za cilj upravo da utvrdi na koji način proces pristupanja EU utiče na obaveze (uvođenje novih nadležnosti i njihovo sprovođenje) lokalne samouprave u oblasti finansijskog nadzora, koja čini poglavlje 32 u pregovorima o pristupanju.

Link za preuzimanje  

 

 

 

Analiza dosadasnjih izvestaja DRI u jedinicama lokalbne samouprave i teritorijalne autonomijeAnaliza dosadašnjih izveštaja Državne revizorske institucije u vezi sa radom jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije: Zaključci, preporuke i inicijative

Cilj ove studije je da prikaže i analizira dosadašnje iskustvo DRI u reviziji finansijskih izveštaja završnih računa budžeta jedinica lokalne samouprave i definiše preporuke za dalja unapređenja finansijskog upravljanja i odgovornosti. Analiza je obuhvatila jedinice lokalne samouprave kao subjekte revizije. Analiza revizorskih izveštaja, i identifikacija nepravilnosti po oblastima za analizirane JLS, predstavlja osnovnu građu za izradu zaključaka i preporuka koji slede u poslednjem delu ove studije.

Link za preuzimanje

 

 

 

Analize se sprovode u okviru programa „Unapređenje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija“ koji, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), sprovode državne institucije Republike Srbije, dok je partner na programu Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), a program finansira Švedska. Cilj programa je razvijanje horizontalnih i vertikalnih mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija, radi boljeg upravljanja javnim finansijama i smanjenja mogućnosti za korupciju. Program podržava institucije na lokalnom i centralnom nivou u uspostavljanju novih i poboljšanju postojećih mehanizama za sprečavanje nepravilnosti u trošenju javnih sredstava. Takođe, u okviru ostalih aktivnosti programa planirano je organizovanje radionica za zaposlene u gradovima i opštinama širom Srbije u oblasti upravljanja javnim finansijama u jedinicama lokalne samouprave.

Članovi CEP-a angažovani su za potrebe sprovođenja istraživanja i izrade analiza.

TEN Background dokument - Ljudski resursi za članstvo u EU: Kakve su politike potrebne Zapadnom Balkanu?

Human Resources for EU Membership: What Policies in the Western Balkans?Dokument istražuje uputstva, politike i prakse za razvoj ljudskih kapaciteta u cilju pristupanja EU u zemljama Zapadnog Balkana i Centralne i Istočne Evrope. Cilj ovog dokumenta je da podstakne dinamičnu raspravu na regionalnom nivou o načinima regrutovanja, formiranja i zadržavanja profesionalnih kadrova neophodnih za postizanje članstva u EU. U njegovoj izradi korišćeno je u velikoj meri arhivsko istraživanje sa jakim akcentom na analizi dostupnih primarnih dokumenata. Prvi nalazi istraživanja predstavljeni su na regionalnoj konferenciji ,,Izgradnja ljudskih kapaciteta za pristupanje u EU u zemljama Jugoistočne Evrope'', održanoj u periodu od 13, do 16. oktobra 2014. godine u Cavtatu u Hrvatskoj. Povratne informacije i rezultati diskusije dobijeni na konferenciji takođe su uključeni u konačnu verziju papira.

Dokument je izrađen u okviru projekta GIZ ORF (Open Regional Funds for South East Europe). U izradi su učestvovale članice mreže think tank organizacija i istraživačkih centara u oblasti EU politika u Jugoistočnoj Evropi - TEN (Think for Europe Network).

Preuzmite dokument na engleskom jeziku ovde.

TEN background dokument - Uslovi koordinacije i institucionalne organizacije u procesu pristupanja i pregovora sa EU

TEN Background dokumentDokument analizira institucionalnu organizaciju i koordinaciju u okviru celokupnog procesa EU integracija uzimajući u obzir specifičnosti proširenja na Zapadni Balkan i nacionalne strukture u procesu pristupanja; institucionalnu organizaciju i uslove koordinacije za pregovore o pristupanju iz perspektive osnovnih struktura neophodnih za vođenje pregovora o pristupanju; povezanosti procesa kreiranja politika i koordinacije na nacionalnom nivou sa pristupanjem EU; kao i učešća i uloge civilnog društva i parlamenata u procesu pristupanja kao zainteresovanih strana.

Dokument je izrađen za potrebe sprovođenja regionalne radionice mreže kancelarija za evropske integracije u Jugoistočnoj Evropi u okviru GIZ ORF (Open Regional Fund) projekta. U izradi su učestvovale članice TEN mreže think tank organizacija i istraživačkih centara u oblasti EU politika u Jugoistočnoj Evropi.

Preuzmite dokument u PDF formatu ovde (engleska verzija).

CEP predstavio Vladi platformu "U čemu je problem?"

cep20logosr

Pred Vama je platforma pod nazivom "U čemu je problem?" koju Centar za evropske politike predlaže novoizabranoj Vladi. "U čemu je problem?" predstavlja analitički siže koji na koncizan način izlaže najpre strukturu osnovnog problema kreiranja (javnih) politika u Srbiji, a zatim i određene specifične ili sektorske probleme, koji su u velikoj meri nastali kao posledica odustva sistemskog i sistematičnog pristupa kreiranju (javnih) politika.

"U čemu je problem?" ne pretenduje da isključivo ukaže na to šta Vlada treba da uradi kako bi rešila ove probleme, upravo zato što je njihovom rešavanju potrebno pristupiti sistemski i sveobuhvatno. Umesto toga, ovaj dokument ukazuje na to kako bi trebalo pristupiti akumuliranim problemima u cilju veće efikasnosti, ekonomičnosti i svrsishodnosti javnih politika, kao i veće spremnosti države da odgovori na izazove koji se pred njom nalaze u procesu integracije u EU (a posebno otpočinjanju pregovora za članstvo). U tom kontekstu, platforma "U čemu je problem?" pruža osnov za uspostavljanje jednog novog pristupa koji bi proces kreiranja (javnih) politika učinio predvidljivijim i efikasnijim.

Tekst platforme "U čemu je problem?" možete preuzeti ovde (PDF format).

Za sva pitanja budite slobodni da nam se obratite telefonom (011/2659-491) ili elektronskom poštom (nebojsa.lazarevic@cep.org.rs).

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has brought together people who were separated by borders. Let's make it even better! #EU60 @sven_giegold https://t.co/Fj7PKzxsIF
CEPBelgrade RT @MarchEurope2017: 70 years of peace! Isn't it something worth to march for? #MarchForEurope2017 https://t.co/mZobfdSjVb
CEPBelgrade What is there to celebrate as the EU turns 60? Well, quite a lot actually. https://t.co/Sv8D2TbGrI @CambreAssochttps://t.co/yer766j2vF

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme